ארכיון התגית 'שותף להצעת חוק'

אוק 28 2009

נאום במליאה – סרבנות ומחאת חיילי צה"ל

מאת: נושאים: נאומים

תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני שר הביטחון, המקרה הזה, שביקשתי לדון בו בכנסת, הוא מקרה מיוחד, מקרה מיוחד, שבו החיילים שהניפו את השלט הזה סירבו פקודה עוד לפני שהם קיבלו אותה. זה מיוחד, כי בדרך כלל מסרבים פקודה אחרי שמקבלים את הפקודה, ואז אומרים – אני עושה, אני לא עושה, עם כל המשמעויות של זה. כאן נתנו לנו אזהרה. הם הוציאו כרטיס צהוב. הם אמרו: אנחנו אומרים לכם שהחיילים בשמשון לא מפנים. זאת אומרת: אותנו לא תספרו עכשיו. אנחנו לא קיימים מבחינתכם. לכן אני רואה בזה חומרה יתירה. כאילו היה יום אחד מגיע, אולי הוא יגיע, אולי סוף-סוף שר הביטחון יורה ביום מן הימים לפנות את המאחזים הבלתי-חוקיים, וכדומה, אולי – אני מקווה – ואז המשימה תוטל על חיילי שמשון, ונראה אם יפנו או לא יפנו. כאן האתגר שהם הציבו בפני המערכת הוא הרבה יותר גדול: אנחנו אומרים לכם מראש – אנחנו לא נפנה אם צה"ל יורה לנו לעשות את הדבר הזה. ובכך הם הוציאו את עצמם מכלל חיילי צה"ל. הם לא במשחק. אותנו אל תספרו.

אני חושב שזה דבר חמור, אבל אני התאכזבתי לא פחות גם מתגובתו של צה"ל. כי אני הייתי מצפה ששעה או דקה אחרי שהטקס הזה יסתיים תבוא המשטרה הצבאית, תיקח אותם משם ותעמיד אותם למשפט, כפי שצריך. כפי שצריך.

אני מקווה מאוד שבבית הזה לא צריך להגיד מלה על המשמעות של המעשה שהם עשו. אני מקווה. גם לך אני אומר, חבר הכנסת בן-ארי. גם לך.

כשטייסים סירבו, צה"ל הרחיק אותם משירות פעיל. שירות פעיל ושירות מילואים. למרות הכאב הגדול. יספר לך את זה דן חלוץ – והוא אמר את זה, הרמטכ"ל – שהרחיקו אותם, וזה היה כאב גדול. אבל היה צריך לפעול במהירות, כי המהירות יש לה מסר. באותו יום, שעה אחר כך, להפריד אותם, לעצור אותם ולהעמיד אותם למשפט. ואז, אני מקווה, החברים שלהם, וההורים שלהם, והידידים שלהם, ובני המשפחה שלהם – כל אלה שהספיקו להתראיין במשך 72 שעות ולהסביר כמה הם גאים בהם – היו מבינים את המשמעות של המעשה. וגם חבריהם ליחידה כמובן. ואת זה צה"ל לא עשה. הוא אומנם פעל. הוא פעל ביום ראשון, הם הועמדו למשפט, הם נידונו ל-20 ימי מחבוש, הרחקה לצמיתות מחטיבת כפיר. בסדר גמור. אבל יש בעיני גם משמעות לקצב ולמהירות שצה"ל פעל בה.
אדוני השר, אני מקווה מאוד שבדברים שתישא פה תבהיר בחריפות וללא פשרות את עמדת צה"ל בנושא. תודה.

עדיין אין תגובות

אוק 26 2009

ח"כ נחמן שי: "לנקות לא למרוח"

"הצעתו של ראש הממשלה להביא 'מן הגורן ומן היקב' שברי חקיקה ועדויות חלקיות על מנת לקבצם יחד למען מסמך משפטי הם בגדר מריחה והתעלמות מהדרישה הבינלאומית לחקור את המבצע עופרת יצוקה." כך אומר הבוקר ח"כ נחמן שי (קדימה) חבר ועדת חוץ וביטחון.
"במקום להתמודד באומץ ובכנות עם הדרישות הללו ולמנות ועדת חקירה שתוכל להוריד דרישות אלה מעל סדר היום", אומר ח"כ שי כי, "ראש הממשלה, שר הביטחון והממשלה מנסים להתחמק, לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. בסופו של דבר תצטרך ישראל לחקור, לברר והציג את העובדות במבצע זה."

עדיין אין תגובות

יול 29 2009

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – הכללת בריאות השן במסגרת סל הבריאות), התשס"ט–2009

מאת: נושאים: חוקים,חקיקה

תיקון סעיף 6 1. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994 , בסעיף 6(א)(8) הסיפה החל במילים "מונעת לילדים" – תימחק.
תיקון התוספת השנייה 2. בתוספת השנייה –
(1) בפרט 1(ב)(31), במקום "(למעט רפואת שיניים)" יבוא "ורפואת שיניים";
(2) בפרט 13(א) –
(א) ברישה, במקום "למעט שיניים וחניכיים, אלא אם כן הם מהווים שלב הכרחי ומציל חיים על-פי קביעה רפואית" יבוא "לרבות שיניים וחניכיים";
(ב) בפסקה (15), הסיפה המתחילה במילים "במקרים מיוחדים" – תימחק;
(ג) בפסקה (16), הסיפה המתחילה במילים "למעט בעיות" – תימחק;
(3) ברשימת שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח, בפרט 11(א), במקום "הקופה תשתתף ב-50% מעלות" יבוא "יינתן כיסוי מלא של".
דברי הסבר
בריאות השן נמצאת היום כולה בתחום הפרטי. כתוצאה מכך, העלויות הן גדולות בהשוואה למדינות שבהן שירותי בריאות השן ניתנים במסגרת המערכת הציבורית. ואי-השוויון משמעותי ברמת בריאות השן של האוכלוסייה ובנגישות לשירותי בריאות.
הצעת חוק זו באה לכלול את שירותי בריאות השן במסגרת הסל הציבורי ובכך להעמיק את השוויוניות בנגישות לשירותים.
בין שנת 1997-2007 ירד חלקה של המדינה במימון ההוצאה הלאומית לבריאות מ-74.5% ל-63%, וחלקו של המימון הפרטי עלה בהתאם. הגידול של המימון הפרטי משקף לא רק רכישת שירותים מחוץ למערכת הציבורית. העלייה במימון הפרטי מתייחסת גם לשירותים שניתנים במסגרת המערכת הציבורית. בשנת 1995 עם חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, חלקה של ההשתתפות העצמית של המטופלים בהכנסות של קופות החולים היה כ-5%. בשנת 2008 היא עמדה על יותר מ-12%.
התוצאה של העברת חלק משמעותי של המימון מהכיס הציבורי לפרטי, היא העמקת האי שוויון בנגישות לשירותי בריאות. אחוזים ניכרים בקרב החמישון התחתון מדווחים על ויתור על רכישת תרופות ו\או ביקור אצל רופא, בשל חוסר היכולת לשאת את ההשתתפות העצמית.
הצעת חוק זו באה לחזק את מערכת הבריאות הציבורית ולהעמיק את השוויוניות בנגישות לשירותים. מדיניות שתעמיק את אחריות המדינה לבריאות התושבים ותצמצם את האי שוויון.
הצעת חוק זו מכלילה את בריאות השן במסגרת הסל הציבורי (למעט טיפולים קוסמטיים).
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת אופיר פינס–פז (פ/264/18).

הצעת חוק של חברי הכנסת:
גדעון עזרא, דוד אזולאי, אורית זוארץ, נחמן שי, שאול מופז, יעקב אדרי, מגלי והבה, ישראל חסון
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' באב התשס"ט – 29.7.09

תגובה אחת

יול 29 2009

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (אזור חלוקת הכנסות בנגב ובגליל), התשס"ט–2009

תיקון סעיף 9ב 1. בפקודת העיריות , בסעיף 9ב –
(1) בסעיף קטן (א), אחרי ההגדרה "חוק התכנון והבניה" יבוא:
"מועצה אזורית" – מועצה מקומית אשר הוקמה לפי סעיף 1 לפקודת המועצות המקומיות , וכוננה כמועצה אזורית;
(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב1) השר רשאי, בהסכמת שר האוצר ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה לחלוקת הכנסות, להכריז בצו כי אזור המצוי בתחום מועצה אזורית, באזור הנגב והגליל, שלא נכלל בו שטח המיועד לתכנית למגורים בלבד ואשר תחומו יוגדר בצו יהיה אזור שבו ההכנסות מארנונה כללית, או ההכנסות מארנונה כללית יחד עם הכנסות מהיטלי השבחה, או מאחד או יותר מתשלומי החובה יחולקו שווה בשווה בין המועצה האזורית שבתחומה מצוי אותו אזור לבין רשות מקומית אחת או יותר המצויה בטווח שאינו עולה על שישים קילומטרים מהמועצה האזורית; לעניין סעיף זה, "אזור הנגב והגליל" – כמפורט במפה בתוספת."
(3) בסעיפים קטנים (ג) עד (ה), אחרי "סעיף קטן (ב)" יבוא "או (ב1)".
תחילה 2. תחילתו של חוק זה תשעים ימים מיום פרסומו.

דברי הסבר
במצב הקיים היום במדינת ישראל, 71% מהרשויות המקומיות נתונות היום בגירעונות קשים, ובראשן יישובים ערביים וערי פיתוח. הקיצוצים המאסיביים במענקי האיזון מהממשלה הובילו להלנת שכר של עובדי הרשויות ואף לתופעות של מצוקה כלכלית קשה של עובדי הרשויות החלשות. בד בבד, מועצות אזוריות המונות מספר תושבים מצומצם, נהנות מהכנסות גבוהות, הנובעות מתשלומי ארנונה עסקית של מפעלים ומרכזי סחר המצויים בתחום שיפוטן. אולם, חלק ניכר מהעובדים במקומות הללו מתגורר ברשות מקומית סמוכה, והיא זו שמספקת להם את השירותים העירוניים הדרושים.
מטרתו של חוק זה לתרום לפיתוח הנגב והגליל, על ידי יצירת שוויון ויחסיות בין הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות ולהקטין את אי השוויון בהקצאת שטחים בעלי פוטנציאל למיסוי גבוה בין הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות.
החלת חוק זה יכולה לסייע בפתרון המשבר הכלכלי העמוק, שבו מצויות רשויות מקומיות רבות, להמריץ את התפתחותן הכלכלית, לשדרג את התשתית הציבורית שלהן ולהעלות את רמת החיים של תושביהן. בטווח הארוך, חוק זה יכול להוביל להקטנת התלות של רשויות מקומיות בקופה הציבורית, והגדלת מקורות ההכנסה העצמיים שלהן.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת סילבן שלום וקבוצת חברי הכנסת (פ/1652/17).

הצעת חוק של חברי הכנסת:
שלמה מולה, דניאל בן-סימון, נחמן שי

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בתמוז התשס"ט – 29.6.09

עדיין אין תגובות

הבא »