ארכיון התגית 'ממ"י'

יונ 09 2010

תוגבל מכירת אדמות לזרים

ברוב של 27 קולות ללא מתנגדים אישרה היום הכנסת בקריאה טרומית הצעת חוק המקרקעין – על הגבלת זכויות במקרקעין לזרים שהביא ח"כ ד"ר נחמן שי עם חברי הכנסת שלי יחימוביץ', אורי אורבך ויריב לוין ובתמיכת הממשלה. הצעת החוק קובעת כי מכירת אדמות לזרים תאושר בידי שר הבינוי והשיכון לאחר התייעצות עם שר הביטחון ושר החוץ. זאת נוכח החשש כי בתהליך הפרטת אדמות המדינה ומכירתן הן יפלו לידים עוינות.

ח"כ ד"ר נחמן שי אמר: "זהו חוק ציוני אשר מבטיח כי לא יהיה שימוש עוין באדמות הלאום שניתנו לנו בידי דורות קודמים וישמרו לדורות הבאים."

תגובה אחת

יונ 09 2010

נאום במליאה: דיון בהצעת חוק המקרקעין (תיקון – הגבלה על העברת זכויות במקרקעין לזרים)

מאת: נושאים: נאומים

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת. זוהי הצעת חוק המקרקעין (תיקון – הגבלה על העברת זכויות במקרקעין לזרים), התש"ע–2010, הצעת חוק ששותפים לה חברי שלי יחימוביץ, אורי אורבך, יריב לוין ורונית תירוש.

במה עוסקת ההצעה ומה הרקע? כידוע לכם, הממשלה החליטה לעשות רפורמה בקרקעות המדינה ולהפריט אותן, להעמיד אותן למכירה. עד עכשיו היתה נהוגה רק חכירה, ומעתה, המדינה החליטה לעבור למשטר אחר – משטר של מכירה. זוהי הרפורמה, והיא נעשית על-פי תיקון מס' 7 לחוק מינהל מקרקעי ישראל.

היו לנו ונשארו – לרבים מאוד מחברי הבית הזה, ועוד יותר מזה, לחברים ולגורמים מחוץ לתחומי הכנסת – הרבה השגות לגבי הצורך ברפורמה הזאת ולגבי הדרך שבה היא נעשתה ולגבי המהירות שבה היא עברה ולגבי הדיונים והשיקולים שליוו אותה, והאם אומנם ירדו לעומק העניין.

כידוע, עד עתה אסורה היתה מכירה, מותר היה להחכיר, והיתה החלטה של מועצת מינהל מקרקעי ישראל, שלא יועברו זכויות במקרקעין ולא יסכים המינהל להעברת זכויות מקרקעין לזרים – לזרים – אלא לאחר אישור יושב-ראש המועצה שהוא שר הבינוי והשיכון ולאחר קבלת חוות דעת של ועדת משנה.

אבל מה קורה לנו ברפורמה החדשה הזאת? ברפורמה הזאת המינהל יוצא מהתמונה, ולמעשה, בכל אותן קרקעות שיועברו ביום מן הימים לבעלות פרטית לא יהיה כל צורך באישור המינהל או הרשות החדשה שתקום כדי להעביר זכויות.

ובכך בעצם אותה החלטת מינהל – שמספרה, אגב, 1148 – מתרוקנת מצורך, ונוצרת פרצה אשר עלולה להיות מנוצלת על-ידי גורמים זרים, ובכללם גורמים עוינים, להשתלטות על קרקעות המדינה, ללא כל יכולת של המדינה או של גוף מטעמה למנוע זאת.

אני ארחיב בעל-פה, שזה פרצה עמוקה, רחבה, שנראה כי כרגע המחוקק לא נתן את דעתו עליה, ולכן, ביוזמת רבים, החלטנו להביא את הצעת החוק הזאת ולצרף אותה בעצם לתיקון המוצע.

ולכן אנחנו אומרים: אשר על כן מוצע לעגן את החלטת מועצת מקרקעי ישראל שמספרה 1148, בשינויים המחויבים, בחקיקה ראשית, ולקבוע כי לא יועברו זכויות במקרקעין לזרים, אלא לאחר קבלת אישור של שלושה שרים – לא, שר אחד, שר הבינוי והשיכון, אבל תתחייב התייעצות עם שר הביטחון ושר החוץ. למה שני השרים האלה ולמה פורום מהסוג הזה? דרישת ההתייעצות עם שר הביטחון נובעת מההשלכות הביטחוניות שעשויות להיות להשתלטות של גורמים זרים על קרקעות המדינה, וההתייעצות עם שר החוץ, הזרוע השנייה, נועדה להבטיח את השמירה על האינטרסים של יחסי החוץ של מדינת ישראל בכל הקשור להעברת קרקעות המדינה לידי זרים. הצענו גם להסמיך את שר המשפטים להתקין תקנות לצורך ביצוע החוק, ובהן ייקבעו, בין היתר, דרכי הגשת הבקשה לקבלת אישור למכירת המקרקעין, המועד וכדומה.

אני יודע וכולנו יודעים שההגדרה "זרים" היא הגדרה קצת בעייתית, ומייד ניסו לתת לה כל מיני קונוטציות כאלה ואחרות. אני ביקשתי את מרכז המחקר והמידע של הכנסת ללמוד את הנושא הזה ולהביא אלי נייר עבודה מסודר, וקיבלתי אותו. הוא עומד לרשות חברי הכנסת, והם יוכלו לעיין בו. הוא מושתת על שני נדבכים: הנדבך הראשון נעשה כבר בשנת 1977, והוא בחן את הנושא של מכירת קרקעות לזרים לאור קריטריונים שונים. אני לא אלאה אתכם. זו עבודה מאוד מאוד יסודית שמגדירה מה הם זרים, וגם מה הם הטעמים להגביל מכירה. אז זה היה הנדבך הראשון.

הנדבך השני שעשה עבורנו מרכז המידע והמחקר זה מחקר השוואתי על-פי שאלון שנשלח למשרדי משפטים ב-32 מדינות ברחבי העולם, והנה המסקנה העיקרית שלהם, שאולי היא תספק אותנו לשנייה זו: "נמצא כי היחס המיוחד לזרים לעניין רכישת מקרקעין אינו בגדר תופעה שולית, יוצאת דופן. התופעה נפוצה בקרב מדינות רבות ומגוונות ביבשות העולם השונות, במדינות גדולות וקטנות, ותיקות וחדשות, מפותחות ומתפתחות, חקלאיות ותעשייתיות, בעלות אוכלוסייה לבנה ושחורה ובמשטרים שונים."

זאת אומרת, כאשר מדינת ישראל מחליטה להטיל הגבלות או בקרה על מכירת אדמות לזרים, היא לא פורצת איזו דרך חדשה. היא הולכת על דרך סלולה והיא אומרת לעצמה שהמשאב העיקרי ששמו אדמה, שעליו קמה המדינה הזאת, שהעם היהודי לדורותיו רכש אותה בכספו והוריש אותה לנו, ואנחנו אמורים להעביר אותה לילדינו ולנכדינו ולנינינו ולדורות הבאים – מותר לנו לבדוק היטב למי בסופו של דבר יימכרו הקרקעות. ואם המנגנון הקיים היום לא נשמר בחוק הבא או בתיקון הבא, חשוב מאוד שאנחנו נתקין את התקנון הזה ואת הבדיקה הזאת, על מנת לוודא שקרקעות המדינה, כשיימכרו לזרים – ואני לא מוציא את זה מכלל חשבון, כי ייתכנו מצבים שיימכרו אדמות לזרים – ראוי מאוד לבדוק מי הם אותם זרים, מאיזה צורך, לאיזה צורך הם רוצים לרכוש את האדמה, מה המוטיבציה שלהם ומה הם מתכוונים לעשות אתה. מדינת ישראל חייבת להגן על הנכס החשוב והמרכזי הזה, אני לא צריך להגיד לכם. מלחמות פרצו פה, אנשים נתנו את דמם, אנשים נפלו על צורך השמירה וההגנה על אדמות המדינה הזאת, ולכן אנחנו מחויבים במחויבות היסטורית עמוקה מאוד להגן על הקרקעות האלה בכל מה שיקרה בעתיד.

אני מעמיד את המחקר הזה שעשה מרכז המידע לרשותכם. אני לא אפרט אותו, הוא מאוד מקיף. הוא נותן תמונה מלאה. אני מרגיש מאוד נוח שאני מביא את ההצעה הזאת היום לפני הכנסת, שאנחנו נוכל לקיים את הצו של קודמינו, ונקיים את ההתחייבות לאלה שיבואו אחרינו בימים רבים.

אני רוצה, מאחר שאני כבר יודע שהממשלה עומדת להצטרף אלינו, אל חברי הכנסת, בעניין – אני רוצה להודות לה על עמדתה. אני חושב שזה מעשה נכון וראוי. אני חושב שהוא מתבסס על הסכמה לאומית רחבה בתוך הכנסת ומחוצה לה. אני חושב שזה כיוון ראוי ללכת בו. אני רוצה להודות גם לשר המשפטים, גם לשר השיכון, גם כמובן לכל חברי לחוק – אתה מצביע על אורי אורבך, הזכרתי את שמו כבר בראשית דברי, יחד עם שלי יחימוביץ ועם יריב לוין, ועם רונית תירוש, עמיתתי. לכולם אני מודה. אני מקווה מאוד שאנחנו עושים פה דבר חשוב, שיש לו בעיני משמעות היסטורית. אני מודה לכם מאוד. תודה.

קיבלתי על עצמי שהמשך החקיקה ייעשה בתיאום עם השרים, מתוך אותה רוח שדיברנו עליה ומתוך הבנה שכולנו שותפים לעניין החשוב הזה. היו כמה הגבלות, אני מקבל אותן ואני מאמין שבהמשך נוכל להתגבר עליהן.

עדיין אין תגובות

יונ 07 2010

שאילתא – השלכות הרפורמה בקרקעות

מאת: נושאים: שאילתות

באוגוסט 2009 כשאושרה הרפורמה בקרקעות התחייבת להקים צוות שרים שיבחן את היבטי הרפורמה בנוגעלשמירה על קרקעות הלאום ויגיש המלצותיו תוך 60 יום.
ח"כ שואל
1. אילו פעולות ביצע הצוות והאם אמורים להתבצע תיקונים נוספים בחוק?
2. האם אין בעדויות בדבר מכירת קרקעות בגליל לגורמים פרטיים זרים בכדי לעכב ולחייב בחינה מחודשת?

עדיין אין תגובות

יונ 06 2010

ח"כ ד"ר נחמן שי: "אושרה הגבלה על מכירת קרקעות לזרים"

ועדת שרים לענייני חקיקה אישרה היום את הצעת החוק של ח"כ נחמן שי (קדימה) האומרת כי, עם הפרטת הקרקעות בישראל תופעל בקרה על מכירת קרקעות לזרים. יוזמי ההצעה הנוספים הם חברי הכנסת שלי יחימוביץ', אורי אורבך ויריב לוין.

זר עפ"י הצעת החוק הוא מי שאינו אזרח ישראלי, מי שאינו תושב ישראל, ומי שחוק השבות אינו חל עליו. בהצעה נאמר כי ועדת שרים בהשתתפות שר השיכון, שר החוץ ושר הביטחון תאשר בעתיד מכירת קרקעות לזרים. ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את ההצעה בתנאי שהמשך החקיקה יתואם עימה.

ח"כ ד"ר נחמן שי: לפנינו פריצת דרך בנושא חשוב ביותר. הצעת החוק חוסמת פירצה בתיקון לחוק מינהל מקרקעי ישראל והיא תבטיח כי קרקעות המדינה המופרטות לא יגיעו לבעלות עויינת. בנסיבות שבהן קמה המדינה ומתקיימת זהו עקרון חשוב ויסודי."

עדיין אין תגובות

הבא »