יול 19 2013

הצעת חוק מתן שירות לציבור בגופים ציבוריים בשעות אחר הצהריים, התשע"ג–2013

יוזמים:      חברי הכנסת נחמן שי

מרב מיכאלי

אראל – נחום  מרגלית

יחיאל (חיליק) בר

משה מזרחי

ניצן הורוביץ

אורי אורבך

דב חנין

פ/298/19

הצעת חוק מתן שירות לציבור בגופים ציבוריים בשעות אחר הצהריים, התשע"ג–2013

הגדרות 1. בחוק זה –
"קבלת קהל" – למעט מענה טלפוני;
"שעות הבוקר" – משעה 06:00 ועד השעה 16:00;
"השר" – שר המשפטים.
שעות קבלת קהל בגוף ציבורי 2. (א)      גוף ציבורי המנוי בתוספת, שנותן שירות באמצעות קבלת קהל בשעות הבוקר, יקבל קהל גם אחת לשבוע לפחות, לאחר השעה 16:00, למשך לא פחות משלוש שעות, מתוכן שעתיים ברצף.
(ב) בשעות קבלת קהל כאמור בסעיף קטן (א) –
(1)        יינתנו לציבור כל השירותים הניתנים בשעות הבוקר;
(2)        מספר העובדים המקבלים קהל לא יפחת ממחצית מספר העובדים המקבלים קהל בשעות הבוקר באותו גוף ציבורי, ובלבד שהשירות לא יינתן על ידי פחות משני עובדים; הוראות פסקה זו לא יחולו על גופים ציבוריים שבהם ניתנים שירותי קבלת קהל בשעות הבוקר על ידי עובד אחד.
חובת פרסום שעות קבלת קהל 3 גוף ציבורי יפרסם את שעות קבלת הקהל שלו, לרבות באתר האינטרנט שלו.
שינוי התוספת 4. השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את התוספת.
תחילה 5. תחילתו של חוק זה 90 ימים מיום פרסומו.
תוספת

(סעיף 2)

גוף ציבורי
1.        משרד ממשלתי, לרבות יחידות הסמך שלו.
2.        רשות מקומית, לרבות מועצה מקומית.
3.        תאגיד שהוקם בחוק.
4.        בית משפט או בית דין.
5.        חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה–1975[1].

דברי הסבר

הצעת החוק נועדה לקבוע שבכל אחד מהגופים שהוגדרו כגוף ציבור – משרד ממשלתי, רשות מקומית, רשות סטטוטורית, בתי משפט וחברות ממשלתיות, שנותנים שירות בקבלת קהל יקבלו קהל לפחות פעם בשבוע אחרי השעה 16:00, לפחות לשלוש שעות שמתוכן שעתיים ברצף יוקדשו לכך ולא לעבודה משרדית.

בקבלת הקהל יינתנו כל השירותים הניתנים בשעות הבוקר ובהיקף של לא פחות ממחצית כוח אדם הסדיר או לפחות שני עובדים המקבלים קהל לפי הגבוהה מביניהם. במקומות שבהם מקבל אדם אחד קהל בשעות הבוקר לא יהיה שינוי במסגרת כח האדם אחר הצהרים, גוף ציבורי יפרסם ברבים את שעות קבלת הקהל החדשות שלו.

מטרת הצעת החוק היא לשנות את המצב כיום המונהג על פי רוב בגופים ממשלתיים וציבוריים ולהפכם לזמינים עבור האזרחים הזקוקים להם לפחות ברמת המינימום של מתן שירות פעם בשבוע אחר הצהריים.

כל אזרח ממוצע שצריך להתנהל לעיתים קרובות מאד עם גופים כגון בתי המשפט, משרד הפנים, משרד הרישוי, רישום והסדר מקרקעין, ביטוח לאומי, צריך לא אחת לקחת יום חופש מהעבודה על מנת להסדיר את ענייניו משום ששעות הפתיחה הנהוגות היום בגופים אלו פשוט אינן הגיוניות, הם פתוחים כשהלקוחות עובדים ולא יכולים להגיע, וסגורים כשיש ללקוחות זמן, כמו בשעות הצהריים.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת כרמל שאמה-הכהן (פ/2708/18).

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ב' בניסן התשע"ג – 13.3.13


[1] ס"ח התשל"ה, עמ' 132.

תגובה אחת

תגובה אחת לפוסט “הצעת חוק מתן שירות לציבור בגופים ציבוריים בשעות אחר הצהריים, התשע"ג–2013”

  1. מאיר גרינפלדבתאריך 20 יול 2013 בשעה 9:27

    הצעת חוק שקולה ותואמת את האינטרס הציבורי. אסור להתייאש ויש לעלות אותה מידי פעם מחדש עד שתתקבל.

כתובת טרקבק | RSS תגובות

השארת תגובות