ארכיון לחודש יולי, 2010

יול 22 2010

ח"כ ד"ר נחמן שי: "להניח למובארק"

"ראוי כי התקשורת בישראל תכבד את הפניות המגיעות ממצרים ותניח לנושא בריאותו של נשיא מצרים חוסני מובארק." כך אומר ח"כ ד"ר נחמן שי. בפניה לנשיאת מועצת העיתונות השופטת בדימוס דליה דורנר אומר ח"כ שי: "לענין זה נודעת רגישות מדינית רבה ויש לו השפעה על יחסי ישראל-מצרים, העיסוק הרחב בתקשורת הישראלית מכביד על הממשל במצרים ובחדשים האחרונים היו פניות רבות לישראל שלא לעסוק בפומבי בסוגיה זו. לא זניח כמובן הטיעון כי כל אדם באשר הוא רשאי לפרטיות כאשר מדובר במצב בריאותו. אני מציע כי תפני לראשי מערכות העיתונים והתקשורת האלקטרונית ותבקשי כי הטיפול בנושא יעשה בצורה עדינה ומתחשבת."

עדיין אין תגובות

יול 21 2010

הצעת חוק להחלפת המונח מעביד וחובת שימוש במונח מעסיק (תיקוני חקיקה), התש"ע-2010

מאת: נושאים: חוקים,חקיקה

תיקוני חקיקה 1. בכל הסעיפים, בכל אחד מהחוקים המפורטים בתוספת הראשונה, בהם מופיעים המונחים "מעביד" ו"מעבידים", הם ימחקו ותחלפנה אותם המונחים "מעסיק" או "מעסיקים" בהתאמה.
חובת השימוש במונח מעסיק
בחקיקה עתידית 2. בכל חקיקה עתידית במדינת ישראל, בתחום דיני העבודה ויחסי העבודה, ייעשה שימוש במונחים "מעסיק" או "מעסיקים" ולא יעשה שימוש במונחים "מעביד" או "מעבידים".
תיקון חקיקת משנה 3. בכל התקנות במדינת ישראל, שהינן בתוקף, העוסקות בדיני עבודה או יחסי עבודה, בהן מופיעים המונחים "מעביד" או "מעבידים", יפעלו השרים המוסמכים עפ"י חוק לתיקונן כך שמונחים "מעביד" ו"מעבידים" ימחקו ואת מקומם יחליפו המונחים "מעסיק" או "מעסיקים", בהתאמה.
חובת השימוש במונח מעסיק
4. רשות מינהלית ובית משפט לא יעשו שימוש במונחים "מעביד" או "מעבידים", אלא במונחים "מעסיק" או "מעסיקים" בהתאמה, לרבות בכל מסמך רשמי.
תוספת
חוקים (סעיף 1)
1. חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט – 1969
2. חוק אירגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד – 1954
3. חוק גיל פרישה, התשס"ד – 2004
4. חוק דמי מחלה, התשל"ו – 1976
5. חוק הגנת השכר, התשי"ח – 1958
6. חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב – 2002
7. חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א – 2001
8. חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957
9. חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו – 1996
10. חוק חופשה שנתית, התשי"א – 1951
11. חוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי"ז – 1957
12. חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח – 1998
13. חוק עבודת נוער, התשי"ג – 1953
14. חוק עבודת נשים, התשי"ד – 1954
15. חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963
16. חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשנ"ח – 1998
17. חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987
18. חוק החניכות, התשי"ג – 1953
19. חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א – 1951
20. חוק עובדים זרים, התשנ"א – 1991

1.

דברי הסבר
מטרתו של החוק המוצע להחליף את המונח "מעביד" במונח "מעסיק", בכל חיקוק, בתחום דיני העבודה ויחסיי העבודה, בו מוזכר המונח "מעביד" ולחייב את השימוש במונח "מעסיק" ולא "מעביד" בחקיקה ראשית וחקיקה משנית עתידית וכן חובת השימוש במונח "מעסיק" ואל "מעביד" ע"י רשויות מנהליות ובתי המשפט.
חוקי מדינת ישראל בהקשר של יחסי עבודה מכנים את מי שמספק עבודה במילים "מעביד". מדובר בתרגום לא מוצלח לעברית של המילה האנגלית EMPLOYER, שיכולה להיות מתורגמת באופן טוב יותר ומבלי לשנות את המהות למילה – "מעסיק".
המונח "מעביד" בחוקי מדינת ישראל איננו משקף את יחסי העבודה, עולם העבודה ואת המציאות העסקית בעולם כיום. זהו מונח אנכרוניסטי שיש לו קונוטציה שלילית לימים חשוכים בהיסטוריה האנושית של אדון ועבד. יחסי העבודה ראויים לשפה אחרת ולהעברת מסר נורמטיבי שונה של הצדדים למערכת יחסי העבודה.
המילה "מעביד" מכניסה, כשלעצמה, אלמנט של כוחניות למערכת יחסי העבודה שלא לצורך. היא דרה בכפיפה אחת עם שוק עבודה, הנעדר תנאי עבודה מינימאליים, בה שולטים השררה, העריצות, העושק, הניצול והקיפוח.
כידוע, במדינת ישראל קיימת רשת ביטחון של חוקי מגן וזכויות סוציאליות ענפה, המכסה קשת זכויות רחבה ביותר, שמהווה אך את רצפת הזכויות. בפועל, מרבית העובדים במשק מועסקים בתנאים טובים יותר מאלו שמעניקה להם רשת הביטחון המינימאלית, בין אם כתוצאה מהסכמים קיבוציים וצווי הרחבה ובין אם כתוצאה מחוזים אישיים.
את הפער, הקיים בין כוחו של המעסיק לבין כוחם של העובדים (לא בכל הענפים במשק) ממלאים רשויות השלטון השונות ובהם משרדי הממשלה והכנסת שבעשור האחרון יזמה גל של חקיקת עבודה לטובת העובדים; ארגוני העובדים (שלאחרונה עלה מספרם לשלושה); ארגונים חברתיים שונים וכמובן שבית הדין לעבודה, שנגיש היום יותר מתמיד לעובדים ולזכויותיהם.
במציאות זו יש לעובדים כוח מיקוח רב יותר והם חופשיים לנהל משא ומתן על תנאי העסקתם כשברשותם נשק עוצמתי ביותר של נקיטה בצעדים ארגוניים.
לפיכך מוצע לבצע שינוי בכל החוקים בהם מופיעות המילים "מעביד" או מעבידים" ולהחליפן במילים "מעסיק" או "מעסיקים" בהתאמה.
כאמור, אין מדובר בעניין סמנטי בלבד, אלא בנושא טעון שיש לו השלכות בשיח החברתי והכלכלי וליחסי העבודה במשק. יש לציין, כי בחוקים מסוימים כבר מופיעות המילים מעסיקים ולא מעבידים ובחלק מהחוקים שתי המילים גם יחד.

עדיין אין תגובות

יול 21 2010

ח"כ ד"ר נחמן שי:"מילים, מילים, מילים"

"כוחה של הממשלה בדיבורים ובהצהרות. דחיית החוק להקמת הגדר בגבול הדרום מעידה כי זוהי ממשלה של מילים, מילים, מילים." כך אומר ח"כ ד"ר נחמן שי, מראשי השדולה למניעת הגירה בלתי חוקית לישראל והסדרתה. "למרות שהכל מכירים את הסכנה הנשקפת מן הגידול העצום של מספר המסתננים מאפריקה דרך מצרים, הממשלה טומנת את ראשה בחול ואינה מוכנה לבצע את הפעולה הנדרשת והיא הקמת גדר ביטחון בגבול ישראל מצרים."

עדיין אין תגובות

יול 19 2010

שאילתא – פטור מוויזות לבאים מטיוואן

מאת: נושאים: שאילתות

משרד החוץ ביקש לפטור מאשרות לנושאי דרכונים לאומים בין ישראל לטיוואן. הדבר תואם את יחסי ישראל טיוואן ומייצג את מדיניותנו כלפיה.
1. מדוע משרד הפנים מסרב לאשר פטור זה?
2. האם המשרד מודע לנזק שנגרם ליחסי ישראל טיוואן כתוצאה מכך?

עדיין אין תגובות

הבא »