ארכיון לחודש דצמבר, 2009

דצמ 30 2009

הצעה לסדר – פתיחת קו התעופה לאילת בפני חברת "אל על".

מאת: נושאים: הצעות לסדר

פתיחת קו התעופה לאילת בפני חברת "אל על" הורידה את מחירי הטיסות לאילת באופן משמעותי. לצד היתרוןמבחינת הנוסעים, מחירים אלה מאיימים על קיומה של חברת ארקיע. אבקש דיון מהיר בועדה.

עדיין אין תגובות

דצמ 30 2009

ח"כ ד"ר נחמן שי יוזם הצעת חוק: "חובה לזהות פרטי ספק בעסקאות כרטיס אשראי"

ח"כ הכנסת נחמן שי (קדימה) חבר בוועדת הכלכלה, הגיש הצעת חוק לפיה יידרשו חברות האשראי להנפיק ללקוחותיהם דו"ח פירוט עסקאות הכולל את שם הספק שהתקשר עם הלקוח שאיתו נעשתה העיסקה בפועל ולא שם החברה שהגישה את פרטי העיסקה לחברת האשראי.

ח"כ נחמן שי אומר, "כיום שוררת אי בהירות כאשר מחזיק כרטיס האשראי מקבל לידיו את פירוט העסקאות החודשי המונפק על ידי חברות האשראי, חלק מעסקאות מסוימות מופיעות תחת שם עסק שאינו הספק איתו בוצעה העסקה, מצב הדורש הבהרה ותיקון. לפיכך קיים צורך להגביר את ההגנה על ציבור לקוחות חברות האשראי, באמצעות חיוב ציון בדוחות האשראי את פרטי הספק איתו התקשר הלקוח בעסקה , ולא פרטי העסק המקבל את כספי הלקוח."

"תכלית ההצעה", הוסיף ח"כ שי, "לאפשר ללקוח מעקב תקין ומלא של פעולות שנעשו באמצעות כרטיסי האשראי. הוספת שמו המסחרי והרשום של הספק תיתן ביטוי ראוי, מדויק ותקין לכל העסקאות המתבצעות בארץ באמצעות כרטיסי האשראי."

יוזמי ההצעה האחרים הם חברי הכנסת: כרמל שאמה, אנסטסיה מיכאלי, אורי אורבך, אריה אלדד, שלמה מולה, אורי מקלב.

עדיין אין תגובות

דצמ 30 2009

נחמן שי: הצעת חוק כרטיסי חיוב (תיקון – חובת ציון פרטי ספק וחובת מסירת דו"ח פעולות אשראי), התש"ע -2009

מאת: נושאים: חוקים,חקיקה

תיקון סעיף 8
1. בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986 , בסעיף 8, לאחר המילים – "פרטים אישיים של הלקוח" , יבואו המילים:
" פרטי הספק , שמו הרשום, שמו המסחרי, מספר זהותו או מספר התאגיד".
ולאחר המילים – "לביצוע עסקה בידי הלקוח", יבואו המילים:
"; בסעיף זה – "ספק" מי שקיבל את כרטיס החיוב או פרטיו של בעל הכרטיס, לשם ביצוע עסקה."
הוספת סעיף 11א
1. לאחר סעיף 11 יבוא:
"העתק המסמך בעסקה 11א. (א) "חייב מנפיק את הלקוח בשל עסקאות
שנעשו באמצעות כרטיס אשראי, ימסור
ללקוח, פעם בחודש, הודעה בכתב ובה
פירוט העסקאות: תאריך העסקה, סכום
העסקה, אופן ביצוע התשלום ושמו המסחרי
והרשום של הספק כהגדרתו בסעיף 8.
(ב) לעניין סעיף זה, חובת פירוט שם הספק
חלה על המנפיק, גם אם מי שהציג לו את
המסמך המעיד על העסקה באמצעות כרטיס
אשראי, אינו הספק שהתקשר בעסקה עם
הלקוח".
דברי הסבר:
לקוחות חברות אשראי אינם תמיד מסוגלים לעקוב אחר פעולות שנעשו באמצעות כרטיס האשראי שלהם, מהסיבה הפשוטה שחברות האשראי לא מפרטות את פרטי הספק עימו הלקוח התקשר בעסקת היסוד. דבר זה נובע מסיטואציה שבה הספק העביר את שובר האשראי לאחר לצורך מימון פעילות עסקית. תיקון זה מטרתו לאפשר ללקוח מעקב אחר פעולות שנעשו באמצעות כרטיס האשראי, תוך חיוב ציון פרטי הספק עימו התקשר הלקוח בעסקה, הן על המסמך המעיד על העסקה, והן על דו"ח פעולות האשראי המונפקים על ידי חברות האשראי.
תיקון סעיף 8
תקנה 5 בתקנות כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986 מגדירות את ה"מסמך בעסקה" כמסמך הכולל בין היתר את שם הספק, אולם במקרים רבים הלקוח אינו מכיר את שמו הרשום של הספק אלא רק שמו המסחרי, ודבר זה מקשה על מעקב אחר החיובים למניעת פגיעה כתוצאה משימוש לרעה בכרטיס חיוב. על כן, מוצע כי המסמך בעסקה יהיה ראייה לביצוע העסקה עם ספק כאשר יוטבע על המסמך את פרטי הספק עימו בוצעה העסקה, שמו המסחרי ושמו הרשום ובנוסף מספר זהותו או מספר התאגיד הרשום. דבר זה יחייב את המנפיק לציין גם את שמו המסחרי וגם את שמו הרשום של הספק בדיווחים החודשיים כנקבע בתיקון הנוסף המוצע.
הצעת חוק דומה לעניין דיווח שמו המסחרי של הספק הונחה על שולחן הכנסת הששה-עשרה על ידי ח"כ איתן כבל ( מס' פ/758).
הוספת סעיף11א
לקוחות רבים של חברות אשראי מלינים על קושי ממשי לעקוב אחר חיובים שביצעו בכרטיס אשראי, בשל העובדה כי בדו"ח החודשי המונפק על ידי חברות האשראי מופיעות עסקאות מסוימות תחת שם עסק שאינו הספק איתו ביצע את העסקה.
מצב זה נגרם כתוצאה מפעולות הספק שפנה לחברת סליקה זו או אחרת לקבלת אשראי, באמצעות סחור שוברים. לעתים אף מגלה הצרכן כי שובר האשראי ( המסמך המעיד על העסקה) לא נושא את שם הספק איתו התקשר בעסקה אלא שם עסק אחר, בעקבות שימוש במכשיר לחיוב כרטיסי אשראי השייך לעסק ( או במקרים אחרים שימוש בשוברים ידניים באמצעות מכשיר "גיהוץ" כרטיסי אשראי בו אין פרטי העסק.
קיים צורך להגביר את ההגנה על ציבור לקוחות חברות האשראי, באמצעות חיוב ציון בדוחות האשראי את פרטי הספק איתו התקשר הלקוח בעסקה , ולא פרטי העסק המקבל את כספי הלקוח.
תקנות כרטיסי חיוב תשמ"ו-1984 מחייבות את חברות האשראי למסור דו"ח פעולות אשראי אחת לחודש אולם אינן מפרטות את המידע שעל המנפיק לציין בדו"ח פעולות האשראי החודשי. על כן מוצע להוסיף סעיף 11א על מנת לעגן בחוק את חובת המנפיק למסור דו"ח חודשי כאמור, ולציין את מלוא המידע הדרוש ללקוח על מנת לאפשר לו לעקוב אחר החיובים שבוצעו: תאריך העסקה, סכום העסקה ואופן ביצוע התשלום, שמו המסחרי והרשום של הספק איתו התקשר הלקוח בעסקה ( סעיף 11א(א)).
כן מוצע לקבוע בסעיף 11א(ב) כי ציון פרטי הספק יעשה גם במקרה שבו בוצעה המחאת חיוב לטובת חברת סליקה או לטובת צד ג'.

עדיין אין תגובות

דצמ 29 2009

נחמן שי: הצעת חוק החברות (תיקון – ייצוג הולם של נשים בדירקטוריונים של חברות ציבוריות), התש"ע–2010

מאת: נושאים: חוקים,חקיקה

תיקון סעיף 219
1. בחוק החברות, התשנ"ט–1999 , בסעיף 219, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב1) בדירקטוריון חברה ציבורית יינתן ביטוי הולם לייצוגן של נשים;
לעניין זה, "ביטוי הולם" – לא פחות משתי נשים; לעניין זה, לא
ימנו נשים אשר מתוקף תפקידן, מחויבות להשתתף בישיבות
הדירקטוריון".

דברי הסבר:
על פי החוק כיום בדירקטוריונים של רשויות ושל חברות ממשלתיות קיימת חובת ייצוג הולם לנשים. הדבר אינו קיים בחברות ציבוריות (הנסחרות בבורסה); הדרישה על פי הצעת החוק היא שכלל זה הנהוג בחברות ורשויות ממשלתיות יחול גם על חברה ציבורית הנסחרת בבורסה.
הסיפה של הסעיף מטרתה למנוע מצב בו נשים נושאות משרה כמו יועצת משפטית או סמנכ"לית כספים של החברה, ייחשבו לצורך חוק זה כחברות הדירקטוריון.

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בטבת התש"ע – 11.1.10

עדיין אין תגובות

הבא »