ארכיון לחודש אוגוסט, 2009

אוג 30 2009

ח"כ נחמן שי יוזם הצעת חוק: "יש להגביל בחוק העברת זכויות במקרקעין לזרים"

ח"כ נחמן שי (קדימה) יוזם הצעת חוק בה הוא מציע תיקון לחוק המקרקעין אשר במסגרתו תתקיים הגבלה על העברת זכויות במקרקעין לזרים.
הקניית זכויות במקרקעין לזרים הינה סוגיה מכרעת והיא נוגעת לשליטה והחזקה על קרקעות המדינה. במסגרת התיקון נאמר: "לא יועברו זכויות במקרקעין לזר אלא לאחר קבלת אישור בכתב משר הבינוי והשיכון ולאחר התייעצות עם שר הביטחון ושר החוץ".
הרקע להצעת החוק החדשה הוא החשש העולה מחוק המקרקעין שהוגש ועבר במושב האחרון של הכנסת, ואשר במסגרתו תתאפשר מכירת קרקעות לצמיתות, דבר המקנה זכויות מוחלטות במקרקעין לרוכשים, ונטילת זכותה של המדינה על הקרקע.
בשעתו התנגד ח"כ נחמן שי בכל תוקף לחוק המקרקעין שהוגש וטען כי, "על המדינה להגן על קרקעות הלאום מפני שליטה של זרים שאינם אזרחי ישראל או תושבי ישראל"
תיקון זה לחוק המקרקעין אמור לתקן את המעוות וימנע בעתיד איבוד השליטה על קרקעות המדינה לדיראון עולם.

עדיין אין תגובות

אוג 30 2009

נחמן שי: הצעת חוק המקרקעין (תיקון – הגבלה על העברת זכויות במקרקעין לזרים), התשס"ט – 2009

מאת: נושאים: חוקים,חקיקה

1. הוספת פרק ב'1

בחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969, לאחר פרק ב, יבוא:

"פרק ב'1 – הגבלה על העברת זכויות במקרקעין לזרים

10א. הגדרות
בפרק זה:
"זר" – 1.1 יחיד שאינו אחד מאלה:
1.1.1 אזרח ישראל ו/או תושב ישראל.
1.1.2 עולה לפי חוק השבות התש"י-1950, העומד בדרישות סעיף
2 לחוק האזרחות, התשי"ב-1952.
1.1.3 זכאי לאשרת עולה או לתעודת עולה לפי חוק השבות,
התש"י-1950, שקיבל במקומה אשרה ורשיון לישיבת ארעי
כעולה בכוח מכוח חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952.
1.2 תאגיד שהשליטה בו בידי יחיד שאינו אחד מאלה המנויים בפסקה
1.1, או בידי יותר מיחיד אחד כאמור.
1.3 מי שפועל בשביל יחיד או תאגיד כאמור בפסקאות 1.1 ו- 1.2.

"שליטה" – החזקה,במישרין או בעקיפין, על ידי אדם או תאגיד אחד או על ידי יותר
מאדם או מתאגיד אחד – ב-50% או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות
המוצא של התאגיד או במחצית או יותר מכוח ההצבעה שבתאגיד או בזכות
למנות, במישרין או בעקיפין, מחצית או יותר מהמנהלים של התאגיד.
"זכויות במקרקעין" -בעלות או שכירות לתקופה העולה על חמש שנים או שיש עמה
ברירה להאריך את תקופתה לתקופה כוללת העולה על חמש שנים. לרבות,
זכות על פי התחייבות להקנות בעלות או שכירות לתקופה כאמור ברישא.

10ב. הקנית זכויות במקרקעין לזרים
לא יועברו זכויות במקרקעין לזר, לרבות בדרך של העברה בירושה או
במתנה, אלא לאחר קבלת אישור בכתב משר הבינוי והשיכון לאחר התייעצות
עם שר הביטחון ושר החוץ."

תגובה אחת

אוג 25 2009

ח"כ נחמן: "הצעתו של ליברמן – הצעה פסולה"

בעקבות בדיקה עם נציב שירות המדינה, שמואל הולנדר, הודיע ח"כ נחמן שי כי, "הצעתו של שר החוץ אביגדור ליברמן לפסול לקורס צוערים מי שלא שירתו בצה"ל או בשירות לאומי, פסולה לחלוטין."

נציב שירות המדינה הבהיר כי עניין השירות הצבאי אינו רלוונטי לשירות הציבורי וכי כל ניסיון לפסול על רקע הנסיבות שהציע שר החוץ אינו חוקי. הנציב הבהיר כי המדינה עושה מאמץ רב לשלב אזרחים ערבים בשירות המדינה.

ח"כ נחמן שי הוסיף כי "המחסום הפורמאלי רק מחזק את הדחייה המהותית של יוזמת שר החוץ, אשר נודף ממנה ריח חריף של דחיית האחר והשונה."

עדיין אין תגובות

אוג 24 2009

ח"כ נחמן שי: "ממשלה בשני קולות"

"טרם צאתו של ראש הממשלה לשיחות מדיניות עם השליח האמריקאי מיטשל ועמיתיו בבריטניה ובגרמניה, דואג שר החוץ אביגדור ליברמן לחשק אותו כך שלא יוכל לקדם הסדר מדיני". כך אומר הבוקר ח"כ נחמן שי (קדימה).

"הצהרותיו של ליברמן כי לא יהיה שלום בעוד 16 שנה וכי לא ניתן יהיה לגשר על הפערים בין ישראל לבין הפלסטינים מיועדות לטרפד את שליחותו המדינית של ראש הממשלה. עוד מוסיף ח"כ שי כי, "מיטשל והאירופאים ירצו בוודאי לדעת אם נתניהו עומד כראש ממשלה או שהוא מנצח על מקהלה המדברת בשני קולות"

עדיין אין תגובות

הבא »